Strona główna » Spis treści

Spis treści

Spis treści

Akty prawne

Wykaz skrótów

Słowo wstępne

KOMENTARZ
   1.  Wprowadzenie
   2.  Przebieg rekrutacji
2.1.   Postępowanie rekrutacyjne
2.2.   Terminy rekrutacji
2.3.   Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola
2.4.   Działania komisji rekrutacyjnej
2.5.   Procedura odwoławcza
2.6.   Postępowanie uzupełniające
2.7.   Obowiązki informacyjne
2.8.   Sytuacja dzieci powracających z zagranicy
   3.  Ochrona danych osobowych dzieci i ich rodzin
   4.  Kompetencje poszczególnych organów w związku z rekrutacją
   5.  Podsumowanie

PROCEDURA
   1.  Czynności poprzedzające rekrutację
   2.  Przebieg rekrutacji
   3.  Środki zaskarżenia w postępowaniu rekrutacyjnym
   4.  Przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego

WZORY DOKUMENTÓW
   1.  Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego
   2.  Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego
   3.  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
   4.  Oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie dziecka
  5.  Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
   6.  Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej
   7.  Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
   8.  Uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
   9.  Decyzja dyrektora dotycząca odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 10.  Regulamin komisji rekrutacyjnej
 11.  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
 12.  Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie informacji o terminach rekrutacji
 13.  Zobowiązanie rodziców przez komisję rekrutacyjną do przedłożenia dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym
 14.  Pismo do organu prowadzącego w sprawie potwierdzenia spełniania przez kandydata kryterium rekrutacyjnego
 15.  Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola
 16.  Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
 17.  Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola
 18.  Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
 19.  Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym
 20.  Informacja do organu prowadzącego o nieprzyjęciu dzieci do przedszkola
 21.  Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 22.  Skarga rodzica do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję dyrektora o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 23.  Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego

Autorzy